முகப்பு >>  வரவு செலவு திட்டம்

வரவு செலவு திட்ம் 2018-19

செய்தி வெளியீடு

மூலதன வரவு செலவுத் திட்டம்

துறை வாரியான செலவின திட்டம்

துறை வாரியான வருவாய் திட்டம்

வட்டார அலுவலகம் –வடக்கு

வட்டார அலுவலகம் மத்தியம்

வட்டார அலுவலகம் தெற்கு

தொடக்க கல்விச் செலவு திட்டம்